EU Flag Ukrainian Flag
EU-FINSTAR
(Technical Assistance in Financial Sector's Priority Areas, Ukraine)

Ua En 

Project Beneficiaries:
NBU

Ministry of Finance

NCSSM

NCRFSM


The Project is funded
by the EU:The Project is implemented
by consortium led by
Human Dynamics:
Legislation

In English (Англійською)

In Ukrainian (Українською)

DIRECTIVE 2014/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU

ДИРЕКТИВА 2014/65/EU ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів, якою вносяться зміни у Директиви 2002/92/EC і Директиви 2011/61/EU

COUNCIL DIRECTIVE 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

ДИРЕКТИВА РАДИ 2014/107/EU від 9 грудня 2014 року щодо обов’язкового автоматичного обміну інформацією в галузі оподаткування, що вносить зміни до Директиви 2011/16/EU

DECISION (EU) 2015/656 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 4 February 2015 on the conditions under which credit institutions are permitted to include interim or year-end profits in Common Equity Tier 1 capital in accordance with Article 26(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (ECB/2015/4)

РІШЕННЯ (EU) 2015/656 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ від 4 лютого 2015 року про умови, на яких кредитним установам дозволяється включати проміжні прибутки чи прибутки на кінець року до основного капіталу 1 рівня відповідно до статті 26(2) Регламенту (EU) № 575/2013 (ЄЦБ/2015/4)

DIRECTIVE 2002/87/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council

ДИРЕКТИВА 2002/87/EC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 грудня 2002 року про здійснення додаткового нагляду за кредитними установами, страховими компаніями та інвестиційними фірмами, що входять до фінансового конгломерату, та яка вносить зміни до Директив Ради 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/ЕEC, 92/96/ЕEC, 93/6/ЕEC та 93/22/ЕEC, а також Директив Європейського Парламенту та Ради 98/78/ЕC та 2000/12/ЕC

DIRECTIVE 2014/57/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive)

ДИРЕКТИВА 2014/57/EU ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 квітня 2014 про кримінальні санкції за зловживання на ринку (Директива про зловживання на ринку)

DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC

Директива (EU) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (EU) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради, а також скасовує Директиву 2005/60/ЕС Європейського Парламенту і Ради та Директиву Комісії 2006/70/ЕС

NATIONAL COMMISSION ON STATE REGULATION OF FINANCIAL SERVICES MARKETS
RESOLUTION
12.11.2015 № 2724 (Registered with the Ministry of Justice of Ukraine 04 December 2015 under № 1511/27956) On approval of the Regulation on the procedure for the consolidated supervision of the non- bank financial groups, predominant activities in which are conducted by the financial institutions, supervised by the National Commission on State Regulation of Financial Services Markets

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 12.11.2015 № 2724 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2015 р. за № 1511/27956)
Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Basel Committee on Banking Supervision - Joint Forum
Principles for the supervision of financial conglomerates
September 2012

Базельський Комітет з питань банківського нагляду - Спільний форум
Принципи нагляду за фінансовими конгломератами
Вересень 2012 року

JC/GL/2014/01 22 December 2014
Joint Guidelines on the convergence of supervisory practices relating to the consistency of supervisory coordination arrangements for financial conglomerates

JC/GL/2014/01 22 грудня 2014 р.
Спільні настанови щодо конвергенції наглядових практик, що стосуються узгодженості механізмів координації нагляду для фінансових конгломератів

REGULATION (EU) No 909/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 23 July 2014
on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012

РЕГЛАМЕНТ (EU) № 909 / 2014 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ
від 23 липня 2014 року
про вдосконалення розрахунків за цінними паперами в Європейському Союзі та центральні депозитарії цінних паперів, а також про внесення змін до Директив 98/26/EC і 2014/65/ЄС та Регламенту (EU) № 236/201239

REGULATION (EU) No 600/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012

РЕГЛАМЕНТ (EU) № 600 / 2014 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ
від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та внесення змін до Регламенту (EU) № 648 / 2012

REGULATION (EU) No 648/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

РЕГЛАМЕНТ (EU) № 648/2012 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ
від 4 липня 2012 р. про позабіржові деривативи, центральних контрагентів і торгових репозитаріїв

REGULATION (EC) No 1060/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 16 September 2009
on credit rating agencies

РЕГЛАМЕНТ (EC) No 1060/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ
від 16 вересня 2009 року
про кредитні рейтингові агентства

BOARD OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE RESOLUTION 09.04.2012 № 134 On approval of the procedure for the identification and recognition of banking groups

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 09.04.2012 № 134 Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп

BOARD OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE RESOLUTION of 20.06.2012 No. 254 On Approval of Regulation on the Procedure for Regulating the Activities of Banking Groups

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 20.06.2012 № 254 Про затвердження Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп

NATIONAL SECURITIES AND STOCK MARKET COMMISSION
DECISION of 26.03.2013 No. 431 (Registered with the Ministry of Justice of Ukraine on April 16, 2013 under No. 618/23150)
On Approval of the Regulation on Consolidated Supervision over the Activity of Non-Banking Financial Groups whose Primary Activity is Carried Out by an Entity Licensed to Conduct Professional Activity on the Stock Market

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ 26.03.2013 № 431 (Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 16 квітня 2013 р. за № 618/23150)
Про затвердження Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

INSURANCE CORE PRINCIPLES, Updated November 2015

стор. 145- 159

стор. 193- 241

стор. 347- 353

REGULATION (EU) No 1071/2013 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 24 September 2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (recast) (ECB/2013/33)

РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ (ЄС) № 1071/2013 від 24 вересня 2013 року про баланс сектора грошових - кредитних фінансових установ (переглянутий) (ЄЦБ/2013/33)

REGULATION (EU) No 1072/2013 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 24 September 2013 concerning statistics on interest rates applied by monetary financial institutions (recast) (ECB/2013/34)

РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ(ЄС) № 1072/2013 від 24 вересня 2013 року щодо статистики процентних ставок, які застосовуються грошово-кредитними фінансовими установами (переглянутий) (ЄЦБ/2013/34)

REGULATION (EU) 2015/534 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 17 March 2015 on reporting of supervisory financial information (ECB/2015/13)

РЕГЛАМЕНТ (EU) 2015/534 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ від 17 березня 2015 року про надання наглядової фінансової інформації (ECB/2015/13)

REGULATION (EU) 2015/847 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006

РЕГЛАМЕНТ (EU) 2015/847 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 20 травня 2015 року про інформацію, що супроводжує грошові перекази, який скасовує Регламент (EC) № 1781/2006

  

 

-

-

Information materials on the implementation of FRS in Ukraine using IFRS XBRL Taxonomy
Video News
Timur Khromaev, NSSMC Chairman, in Financial Week TV Program
Reforms in the field of accounting and auditing in Ukraine (in Ukrainian)
First Professional Forum of Auditors "European Future of Auditing Services"
FINREP II: Pilot project for mapping IFRS taxonomies
Reform of the Audit Profession in Ukraine
Pension Reform in Ukraine
The Financial Times: Vadim Khramov on Ukraine (Bank of America Merrill Lynch)
UT Interview: Should Ukraine's Donbas region obtain special status?
Financial Week Interview with Timur Khromaiev, Chairman of the Securities Commission of Ukraine
Video News Archive
Materials of the Audit Reform Conferences
Materials of the Conference about Reforms in the Field of Accounting and Auditing in Ukraine that Took Place in Kyiv on April 13, 2016